این سایت محتوی اطلاعات مربوط به پروژه های دانشجویان مجتمع فنی تهران، گرایش طراحی وب می باشد.